Vad är kondition?

Vad är kondition?

Ofta förknippas kondition med upplevelsen av att känna sig pigg och att ha ork till dagens alla göromål. Att känna sig frisk och stark. I dagligt tal sätter vi ofta ett likhetstecken mellan fysisk prestationsförmåga och kondition.

God kondition kan beskrivas som ett positivt tillstånd för hälsan där individen upplever att den har de fysiska resurser som den önskar för att nå vitala mål i livet. Utifrån en sådan definition innebär det att konditionsnivån är högst individuell och precis som upplevd hälsa är det individen själv som skattar om den har god kondition eller inte.

Maximal Syreupptagningsförmåga (VO2 max) mäts i liter/minut och är ett mått på hur mycket syre som kroppen maximalt kan få fram till musklerna. I Sverige ligger genomsnittsvärdet för kvinnor (19-64 år) på mellan 1,9-2,7 l/min och för män mellan 2,2-3,0 l/min (källa: LIV 2000). Syreupptagningen kan beskrivas som kroppens motor och har vi en stark motor kan vi lättare möta yttre fysiska påfrestningar. Att ha en stark motor, det vill säga ett högt syreupptagningsvärde (l/min) är att föredra men det är inte bara det som avgör en persons kondition, även personens vikt påverkar. En person som behöver bära upp en större kroppsvikt behöver också ha större maximal syreupptagningsförmåga för att ha likvärdig kondition som en person med lägre kroppsvikt. Detta kan liknas vid en jämförelse mellan en lastbil och en Ferrari. Lastbilen kanske har en starkare motor men eftersom Ferrarin har lägre vikt kommer den att kunna både accelerera och transportera sig snabbare än lastbilen.

I det här sammanhanget bör man ta hänsyn till hur fördelning av kroppsvikten ser ut.  En kroppsvikt som utgörs av stor andel muskelmassa är ur hälsosynpunkt mer gynnsamt att bära på än en kroppsvikt med stor andel fett är.

För att få en bredare bild av en persons konditionsnivå är det även vanligt att den beräknas i relation till personens vikt. Detta kallas testvärdet och mäts i ml/min och kg.

Testvärdet kan dels vara användbart som kvitto på en konditionsutveckling men det har även visat sig användbart som riktvärde för rekommenderad konditionsnivå utifrån ett hälsoperspektiv. Det finns flera studier som visar att ett testvärde på 35 ml/min*kg eller över har positiv effekt på hälsan. Testvärde 35 rekommenderas därför numera som lägsta normvärde för alla vuxna, oavsett ålder. Då den fysiska arbetsförmågan minskar med stigande ålder med i genomsnitt 0,4 ml/min/kg per år är det en fördel att sikta på att ha ett högre testvärde i unga år. I praktiken innebär detta att om man strävar efter att minst ha testvärde på 35 vid 65 års-ålder bör man vid 30-års ålder ligga på runt 48. Detta förutsätter dock att konditionen underhålls.

För att få reda på mer om din syreupptagningsförmåga kan du testa den på ergometercykel till exempel.

”Kroppen är en fantastisk skapelse som snabbt anpassar sig till de krav som ställs på den. Och ställs det inga krav försämras kapacitet och förmåga. För att behålla kroppen i god form krävs det regelbunden belastning i lagom mängd. Och man bör variera aktiviteterna för att behålla och förbättra alla olika förmågor och sinnen”